Dla firm.

Dni i godziny zajęć ustalane są za obustronnym porozumieniem polegającym na rozmowie przedstawiciela naszej szkoły z klientem w celu ustalenia:

Rodzaju kursu
Częstotliwości spotkań
Czasu trwania kursu

Określenie poziomu zaawansowania językowego i specyfiki kursu następuje poprzez:

Przeprowadzenia bezpłatnego testu diagnostycznego
Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
Przeanalizowanie Formularza Potrzeb Kursanta

Podział na grupy:

od 4 do 8 osób w grupie.

System sprawdzania postępów w nauce:

Testy cząstkowe test końcowy po zakończeniu kurs.

Dobór materiałów szkoleniowych uwzględniających potrzeby firmy.

Świadectwa końcowe:

ESCS wystawia świadectwo końcowe ukończenia kursu każdemu uczestnikowi, który zaliczył egzamin końcowy na danym poziomie.

Świadectwa końcowe:

ESCS wystawia świadectwo końcowe ukończenia kursu każdemu uczestnikowi, który zaliczył egzamin końcowy na danym poziomie.

Szkoła zobowiązuje się do dostarczenia dla kierownictwa zlecającego szkolenie dokumentację dotyczącą przebiegu kursu określoną w umowie.

Raz w ciągu kursu szkoła przeprowadza badania opinii uczestników szkolenia przy pomocy ankiety, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom kursantów.

Raz w semestrze przeprowadzane są hospitacje zajęć.
straight